הראל ‏(‏‎4B‎‏)‏ מניות Buy Side ישראל

שער17,988.89
% שינוי0.36
נכון ל:29.07.2021, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5111133

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

החשיפה למניות הנסחרות בישראל שהינן מניות Buy Side לא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי ‏הקרן. מניות Buy Side - מניות ערך אשר נסקרו ב-12 החודשים האחרונים שקדמו למועדי הבדיקה על ידי המחלקה הכלכלית Buy Side של הראל פיננסים&, על בסיס אנליזות פנימיות של המחלקה האמורה ו/או על בסיס אנליזות חיצוניות שאושרו על ידי המחלקה האמורה, ואשר אושרו על ידה להחזקה או לרכישה. מניות ערך - המניות המפורטות להלן, כולן או חלקן: מניות שנקבעו כמניות ערך על פי מודל כמותי אנליטי אשר פותח על ידי מנהל הקרן המתבסס על לפחות שניים מתוך שלושת הפרמטרים הבאים: מכפיל רווח, מכפיל הון עצמי ומכפיל מכירות, וזאת במועדי בדיקה שיקבעו באמצעות המודל הכמותי האנליטי האמור. החשיפה למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (120%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

תוכן מקודם