התחברות

אנליסט (00) כספית ללא נע"מ

שער100.95
% שינוי0.00
נכון ל:09/15/2019, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5121140

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה100.95
מחיר פדיון101.05
שינוי ב-%0.00
מועד עדכון אחרון09/15/2019
סטיית תקן0.09
שארפ0.91

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאנליסט
נאמן הקרןמזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה00
תאריך הקמה09/15/2019
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדקרן כספית - כספית שקלית - כספית שקלית כללי
צמוד מט״ח0.00
צמוד מדד0.00
צמוד שקל51.63
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.03
דמי נאמנות0.01
שיעורי הוספה0.10
עמלת הפצה0.10
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 02/06/2018

כל נכסי הקרן יושקעו כמפורט להלן: 1. אגרות חוב הנסחרות בבורסה או בשוק מוסדר שאינן צמודות שיתרת התקופה עד למועד פדיונן אינו עולה על שנה אחת ואם הוצאו שלא על ידי המדינה דרגתן AA (או דירוג מקביל לו), או דירוג גבוה מכך. 2. אגרות חוב הנסחרות בבורסה או בשוק מוסדר שאינן צמודות ואם הוצאו שלא על ידי המדינה דרגתן AA (או דירוג מקביל לו), או דירוג גבוה מכך ומתקיים בהם גם לפחות אחד מאלו: (א) הן נושאות ריבית משתנה ששיעורה נקבע אחת לשישה חודשים או פחות. (ב) הן ניתנות לפדיון פעם אחת לפחות בתקופה של שישה חודשים ותנאי פדיונן או המרתן גורמים לכך שתנודתיותן דומה לתנודתיות של אגרות חוב כאמור בסעיף 1 לעיל. 3. מלווה קצר מועד שיתרת התקופה עד למועד פדיונו אינו עולה על 13 חודשים. 4. הקרן לא תיצור חשיפה למניות, למטח ולאגח שאינן בדירוג השקעה. 5. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה באמצעות הפקדת מזומנים ופקדונות. 6. משך החיים הממוצע של כלל הנכסים במוחזקים בקרן, לא יעלה, בכל עת, על 90 ימים. 7. הקרן לא תיצור כל חשיפה לתעודות חוב (נעמ) מכל סוג. 8. כל ניירות הערך המוחזקים בקרן יהיו נקובים בשח והפקדונות לזמן קצוב והמזומנים שיוחזקו בקרן יהיו בשח בלבד. 9. הקרן הינה קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ.

סיווגים

סיווג עלקרן כספית
סיווג ראשיכספית שקלית
סיווג משניכספית שקלית כללי
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה

תוכן מקודם