קסם אקסלנס (4C) אנרגיה

שער124.39
% שינוי-0.87
נכון ל:12/02/2020, 02:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5124292

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 06/28/2018

החשיפה למניות לא תפחת מ50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה למניות אנרגיה כהגדרתן להלן לא יפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מניות אנרגיה – מניות של חברות הנסחרות במדדי אנרגיה, לרבות במדדים חיפושי נפט וגז מניות והמירים, S&P Global 1200 Energy Sector index, S&P Energy Select Sector Index. שיעור החשיפה למניות הנכללות במדד חיפושי נפט וגז מניות והמירים, כפי שיפורסם עי הבורסה לניירות ערך בתא וכפי שיעודכן מעת לעת, לא יפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למטח לא תעלה בערכה המוחלט על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן לאגח שאינן מדורגות בדירוג השקעה לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה אפשרית למזומנים ופיקדונות המופקדים אצל תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים על קבוצת סיכון האשראי הראשונה. חשיפת נכסי הקרן לאגח שאינן מדורגות בדירוג השקעה, בערכה המוחלט, בתוספת החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד: ‏א. החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. ‏ב. החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ , קרנות מחקות פתוחות , שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

תוכן מקודם