תכלית PHLX Semiconductor Sector (4D) TTF

שער250.79
% שינוי1.88
נכון ל:13.09.2021, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5127329

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 30/11/2018

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדד PHLX Semiconductor Sector Index. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי PHLX המחושב בדולר, בהתחשב בשיעור השינוי בשער החליפין היציג של הדולר. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למטח לא תעלה בערכה המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה לאגח שאינו בדירוג השקעה. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

תוכן מקודם