תכלית PHLX Semiconductor Sector (4D) TTF

שער141.03
% שינוי-2.35
נכון ל:05/21/2020, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5127329

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה141.03
מחיר פדיון141.03
שינוי ב-%-2.35
מועד עדכון אחרון05/21/2020
סטיית תקן38.69
שארפ0.84

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןמיטב תכלית
נאמן הקרןחברה לנאמנות של בנק אגוד בע"מ
פרופיל חשיפה4D
תאריך הקמה05/21/2020
שעות מסחר16:00 ב-ה
סיווג דיבידנדמניות בחו"ל - מניות לפי ענפים בחו"ל חשופת מט"ח - ענפים אחרים
צמוד מט״ח99.94
צמוד מדד0.00
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל100.40
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.60
דמי נאמנות0.03
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.00
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 11/30/2018

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדד PHLX Semiconductor Sector Index. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי PHLX המחושב בדולר, בהתחשב בשיעור השינוי בשער החליפין היציג של הדולר. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למטח לא תעלה בערכה המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה לאגח שאינו בדירוג השקעה. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלמניות בחו"ל
סיווג ראשימניות לפי ענפים בחו"ל- חשופת מט"ח
סיווג משניענפים אחרים
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 120 אחוזים

תוכן מקודם