הראל Htf י(2A) משולבת אג"ח ישראל (85%) מניות ישראל-חול (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח

שער11,820.35
% שינוי0.00
נכון ל:08/06/2020, 03:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5128210

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה11,820.35
מחיר פדיון11,820.35
שינוי ב-%0.00
מועד עדכון אחרון08/06/2020
סטיית תקן8.08
שארפ-0.08

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןהראל קרנות נאמנות
נאמן הקרןזיו האפט נאמנויות ואחזקות 2003 בע"מ
פרופיל חשיפה2A
תאריך הקמה08/06/2020
שעות מסחר15:00 ב-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ משולבת כללי - אג"ח כללי בארץ משולבת עד 20% מניות
צמוד מט״ח0.00
צמוד מדד44.91
צמוד שקל39.93
חשיפה למניות4.97
חשיפה למניות חו"ל10.23
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.00
דמי נאמנות0.03
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.00
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 12/13/2018

נכסי הקרן יהיו נכסים שמנהל הקרן יהיה רשאי לקנות ולהחזיק בהם בקרן מחקה משולבת קרנות בהתאם להוראות הדין, כפי שיהיו מעת לעת. נכסים אלה הינם עתה: (א) יחידות של קרן מחקה שאינה קרן מחקה משולבת קרנות (ב) פקדונות לזמן קצוב (ג) מזומנים. מנהל הקרן יהיה רשאי לבצע בעבור הקרן עסקאות שניתן לבצען בקרן מחקה משולבת קרנות בהתאם להוראות הדין, כפי שיהיו מעת לעת. עסקאות אלה הינן עתה עסקאות רכישה ויצירה של: (א) אופציות (ב) חוזים עתידיים (ג) חוזי אקדמה. והכל לצורך הגנה מפני שינויים בשער מטבע החוץ שבו נסחרים נכסי הקרן. ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד הקרן המורכב מהמדדים ומהמשקולות כדלהלן: 40% מדד שקליות ממשלתיות, 25% מדד תל בונד צמודות, 10% מדד צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים, 10% מדד תל בונד תשואות, 5% מדד תא 125, 5% מדד S&P500, 5% מדד STOXX Europe 600, ללא התחשבות בשיעור השינוי בשער החליפין היציג של הדולר ובשיעור השינוי בשער החליפין היציג של האירו, והיא תעשה באמצעות ביצוע עסקאות ביחידות של קרנות מחקות שנכסי המעקב שלהן הינם המדדים. מנהל הקרן יפעל לנטרול החשיפה למטבע חוץ בקרן, ובכל מקרה חשיפה כאמור לא תפחת מ (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ משולבת- כללי
סיווג ראשיאג"ח כללי בארץ משולבת- עד 20% מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 30 אחוזים
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

תוכן מקודם