הראל מחקה (2A) משולבת אג"ח ישראל (85%) מניות ישראל-חול (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח

שער12,747.51
% שינוי0.10
נכון ל:15.07.2024, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5128210

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה12,747.51
מחיר פדיון12,747.51
שינוי ב-%0.10
מועד עדכון אחרון15/07/2024
סטיית תקן3.94
שארפ0.05

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןהראל קרנות נאמנות
נאמן הקרןמזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה2A
תאריך הקמה15/07/2024
שעות מסחר15:00 ב-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ משולבת כללי - אג"ח כללי בארץ משולבת עד 20% מניות
צמוד מט״ח0.00
צמוד מדד44.97
צמוד שקל40.00
חשיפה למניות5.03
חשיפה למניות חו"ל10.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.00
דמי נאמנות0.03
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.00
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 13/12/2018

נכסי הקרן יהיו נכסים שמנהל הקרן יהיה רשאי לקנות ולהחזיק בהם בקרן מחקה משולבת קרנות בהתאם להוראות הדין, כפי שיהיו מעת לעת. נכסים אלה הינם עתה: (א) יחידות של קרן מחקה שאינה קרן מחקה משולבת קרנות (ב) פקדונות לזמן קצוב (ג) מזומנים. מנהל הקרן יהיה רשאי לבצע בעבור הקרן עסקאות שניתן לבצען בקרן מחקה משולבת קרנות בהתאם להוראות הדין, כפי שיהיו מעת לעת. עסקאות אלה הינן עתה עסקאות רכישה ויצירה של: (א) אופציות (ב) חוזים עתידיים (ג) חוזי אקדמה. והכל לצורך הגנה מפני שינויים בשער מטבע החוץ שבו נסחרים נכסי הקרן. ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד הקרן המורכב מהמדדים ומהמשקולות כדלהלן: 40% מדד שקליות ממשלתיות, 25% מדד תל בונד צמודות, 10% מדד צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים, 10% מדד תל בונד תשואות, 5% מדד תא 125, 5% מדד S&P500, 5% מדד STOXX Europe 600, ללא התחשבות בשיעור השינוי בשער החליפין היציג של הדולר ובשיעור השינוי בשער החליפין היציג של האירו, והיא תעשה באמצעות ביצוע עסקאות ביחידות של קרנות מחקות שנכסי המעקב שלהן הינם המדדים. מנהל הקרן יפעל לנטרול החשיפה למטבע חוץ בקרן, ובכל מקרה חשיפה כאמור לא תפחת מ (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ משולבת
סיווג ראשיעד 20% מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 30 אחוזים
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

Labels

תוכן שיווקי