אדמונד דה-רוטשילד (0A) שקל פלוס ללא מניות

שער95.60
% שינוי-0.02
נכון ל:01/27/2020, 2:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5106737

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה95.60
מחיר פדיון95.60
שינוי ב-%-0.02
מועד עדכון אחרון01/27/2020
סטיית תקן0.26
שארפ0.40

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןרוטשילד
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה0A
תאריך הקמה01/27/2020
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ שקליות - אג"ח שקליות כללי ללא מניות
צמוד מט״ח0.00
צמוד מדד4.85
צמוד שקל86.72
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.49
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.20
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2017

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב לא צמודות מכל סוג ו/או לפיקדונות שקליים ו/או למזומנים. חשיפת נכסי הקרן לנכסים שאינם שקליים לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב ממשלתיות שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינו עולה על שנתיים או ששיעור הריבית שהן נושאות נקבע מחדש אחת לשנה לפחות ו/או באיגרות חוב שדורגו בידי חברה מדרגת בדירוג הגבוה ביותר בסולם הדרגות שקבעה, שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינו עולה על שנתיים ו/או בפיקדונות. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה באמצעות הפקדת מזומנים ופקדונות. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ- שקליות
סיווג ראשיאג"ח שקליות כללי - ללא מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

תוכן מקודם