מור מחקה (4A) אינדקס בנקים EW

שער123.72
% שינוי-0.43
נכון ל:01/21/2021, 02:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5131966

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 10/27/2020

הקרן תנוהל באופן שצפוי להביא לידי מימוש ייעודה, השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב של הקרן אינדקס בנקים ישראל EW. מנהל הקרן ינהל את השקעות הקרן בהתאם לדרישות הוראת רשות ניירות ערך למנהלי קרנות נאמנות בדבר ניהול השקעות קרן מחקה, כפי שתתעדכן מעת לעת עי רשות ניירות ערך (ככל שתתעדכן), לרבות עדכון כאמור שיתבצע במישרין או בעקיפין, באמצעות הוראות ו/או הנחיות ו/או התייחסויות נוספות של רשות ניירות ערך ביחס להוראה כאמור. הקרן תיצור חשיפה לגופים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה ו/או גופים הנמנים עם קבוצת סיכון האשראי השנייה לרבות גופים פיננסיים כשירים, ובלבד ששיעור החשיפה של הקרן לסיכון אשראי של גוף מסוים הנמנה עם קבוצת סיכון האשראי השנייה לא יעלה על 10% משווי נכסי הקרן וששיעור החשיפה הכולל של הקרן לסיכון אשראי של גופים הנמנים עם קבוצת סיכון האשראי השנייה לא יעלה על 20% משווי נכסי הקרן.

סיווגים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן

תוכן מקודם