אי.בי.אי. (00) שקל קצר

שער114.69
% שינוי-0.02
נכון ל:01/27/2020, 2:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5111620

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה114.69
מחיר פדיון114.69
שינוי ב-%-0.02
מועד עדכון אחרון01/27/2020
סטיית תקן0.28
שארפ3.28

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיביאי
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה00
תאריך הקמה01/27/2020
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ שקליות - אג"ח שקליות בלבד - שקליות לטווח קצר (עד שנה)
צמוד מט״ח0.00
צמוד מדד0.00
צמוד שקל96.77
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.35
דמי נאמנות0.05
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.20
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 12/17/2012

כל נכסי הקרן יהיו חשופים לנכסים שקליים ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב לא צמודות מכל סוג ו/או לפיקדונות שקליים ו/או למזומנים. לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב ממשלתיות שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינו עולה על שנתיים או ששיעור הריבית שהן נושאות נקבע מחדש אחת לשנה לפחות ו/או באיגרות חוב שדורגו בידי חברה מדרגת בדירוג הגבוה ביותר בסולם הדרגות שקבעה, שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינו עולה על שנתיים ו/או בפיקדונות. משך החיים הממוצע של תיק אגרות החוב השקליות בקרן לא יעלה על שנה. משך החיים הממוצע של כלל תיק אגרות החוב של הקרן לא יעלה על 1.25 שנים. הקרן לא תיצור חשיפה למניות או למטח. הקרן לא תיצור חשיפה לאגח שאינו בדירוג השקעה. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ- שקליות
סיווג ראשיאג"ח שקליות בלבד
סיווג משנישקליות לטווח קצר (עד שנה)
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה

תוכן מקודם