MTF מחקה (00) אינדקס A ישראל 2-4

שער101.21
% שינוי-0.30
נכון ל:01/27/2020, 2:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5129531

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה101.21
מחיר פדיון101.21
שינוי ב-%-0.30
מועד עדכון אחרון01/27/2020
סטיית תקן
שארפ

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןמגדל
נאמן הקרןאלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ
פרופיל חשיפה00
תאריך הקמה01/27/2020
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ חברות והמרה - חברות והמרה אחר
צמוד מט״ח0.00
צמוד מדד49.94
צמוד שקל47.88
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.10
דמי נאמנות0.03
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.00
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 08/06/2019

ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד אינדקס A ישראל 4-2. הקרן תנוהל בהתאם להוראות רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה, כפי שיהיו מעת לעת. לא תהייה בקרן חשיפה למטבע חוץ. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה ולסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשיחברות והמרה אחר
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה

תוכן מקודם