MTF מחקה (4A) ת"א 35

שער173.70
% שינוי-0.20
נכון ל:01/23/2020, 2:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5109897

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה173.70
מחיר פדיון173.70
שינוי ב-%-0.20
מועד עדכון אחרון01/23/2020
סטיית תקן11.08
שארפ1.24

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןמגדל
נאמן הקרןאלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ
פרופיל חשיפה4A
תאריך הקמה01/23/2020
שעות מסחרא 15-00 ב-ה 16-00 א-ה
סיווג דיבידנדמניות בארץ - מניות כללי - ת"א 35
צמוד מט״ח0.01
צמוד מדד0.00
צמוד שקל-0.02
חשיפה למניות100.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.10
דמי נאמנות0.01
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.00
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 11/01/2018

ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד תא 35. החשיפה למניות הנכללות במדד לא תפחת מ 95% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 105% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות לא תפחת מ 95% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 105% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן עשויה להיות חשופה למטבע חוץ בשל קבלת תקבולים בגין מניות הנכללות במדד, היוצרים חשיפה למטבע חוץ (כגון: קבלת דיבידנד במזומן, קבלת דיבידנד בעין, קבלת מניות הטבה וקבלת זכויות). החשיפה האמורה למטבע חוץ לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לאגרות חוב שאינן בדירוג השקעה. ההחזקה במזומנים ובפקדונות (יתרת זכות) המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 100% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלמניות בארץ
סיווג ראשימניות כללי
סיווג משנית"א 35
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

תוכן מקודם