MTF מחקה (4A) ת"א 35

שער167.37
% שינוי0.39
נכון ל:11/20/2019, 2:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5109897

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 11/01/2018

ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד תא 35. החשיפה למניות הנכללות במדד לא תפחת מ 95% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 105% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות לא תפחת מ 95% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 105% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן עשויה להיות חשופה למטבע חוץ בשל קבלת תקבולים בגין מניות הנכללות במדד, היוצרים חשיפה למטבע חוץ (כגון: קבלת דיבידנד במזומן, קבלת דיבידנד בעין, קבלת מניות הטבה וקבלת זכויות). החשיפה האמורה למטבע חוץ לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לאגרות חוב שאינן בדירוג השקעה. ההחזקה במזומנים ובפקדונות (יתרת זכות) המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 100% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

תוכן מקודם