הראל אופטימום ‏(‏‎4B‎‏)‏ מניות ישראל

שער4,523.82
% שינוי0.43
נכון ל:29.07.2021, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5110374

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

החשיפה למניות על פי מודל אופטימום, לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה למניות הנסחרות בישראל לא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מודל אופטימום - מודל, שפותח על ידי הראל פיננסים, בין היתר, לצורך אופטומיזציה של השקעה במניות. האופטומיזציה תתבצע לגבי מדד מניות שיקבע מנהל הקרן. המודל האמור קובע את זהות המניות מתוך מדד המניות האמור, את משקלן של המניות, את התדירות בה יבוצע עדכון של המניות הנכללות במדד האמור, ואת התקופה להתאמת המניות האמורות למניות שיקבעו בעדכון האמור. המודל האמור מבוסס בעיקר על בחירת תמהיל מניות שהניב בעבר תשואה גבוהה יחסית בשילוב עם סטיית תקן נמוכה יחסית, ובכפוף למגבלות הנקבעות על ידי מנהל הקרן לגבי פיזור מינימלי של מניות ומשקל מקסימלי למניה. החשיפה למניות לא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

תוכן מקודם