אי.בי.אי. (1A) מק"מ פלוס

שער130.17
% שינוי-0.10
נכון ל:01/27/2020, 2:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5107313

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה130.17
מחיר פדיון130.17
שינוי ב-%-0.10
מועד עדכון אחרון01/27/2020
סטיית תקן0.78
שארפ1.48

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיביאי
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה1A
תאריך הקמה01/27/2020
שעות מסחרא 15-00 ב-ה 16-00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ שקליות - אג"ח שקליות כללי עד 10% מניות
צמוד מט״ח0.01
צמוד מדד0.00
צמוד שקל86.62
חשיפה למניות8.56
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.45
דמי נאמנות0.05
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.20
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2017

לפחות 90% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאפיקים שקליים על ידי השקעה במלווה קצר מועד מקמ ו/או באגח ממשלתי לא צמוד בריבית קבועה, אשר יתרת התקופה עד למועד פירעונן לא תעלה על 12 חודשים, ו/או באגח ממשלתי לא צמוד בריבית משתנה ו/או בתעודות חוב (ניע מסחריים) ו/או בפיקדונות שקליים ו/או בחשבונות עוש ו/או במזומנים, ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למקמ. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה, בערכה המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למטח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה של הקרן לאגח שאינו בדירוג השקעה לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של סך החשיפה לנכסים לא שקליים לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ- שקליות
סיווג ראשיאג"ח שקליות כללי - עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 10 אחוזים
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

תוכן מקודם