MTF מחקה (4A) ת"א SME60

שער100.81
% שינוי-1.91
נכון ל:01/27/2020, 2:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5118997

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה100.81
מחיר פדיון100.81
שינוי ב-%-1.91
מועד עדכון אחרון01/27/2020
סטיית תקן11.57
שארפ0.34

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןמגדל
נאמן הקרןאלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ
פרופיל חשיפה4A
תאריך הקמה01/27/2020
שעות מסחרא 15-00 ב-ה 16-00 א-ה
סיווג דיבידנדמניות בארץ - מניות כללי - ת"א SME60
צמוד מט״ח0.05
צמוד מדד0.00
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות97.79
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.60
דמי נאמנות0.01
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.00
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 11/01/2018

ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד תא - SME60. החשיפה למניות הנכללות במדד לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 110% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תפחת מ (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה, בערכה המוחלט, בתוספת ההחזקה במזומנים ובפקדונות (יתרת זכות) המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלמניות בארץ
סיווג ראשימניות כללי
סיווג משנית"א SME60
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

תוכן מקודם