התחברות

תכלית TTF (4A) ת"א-פמילי

שער113.32
% שינוי0.62
נכון ל:08/20/2019, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5128970

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה113.32
מחיר פדיון113.32
שינוי ב-%0.62
מועד עדכון אחרון08/20/2019
סטיית תקן
שארפ

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןמיטב תכלית
נאמן הקרןאלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ
פרופיל חשיפה4A
תאריך הקמה08/20/2019
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדמניות בארץ - מניות כללי - מדד אחר
צמוד מט״ח0.00
צמוד מדד0.00
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות100.47
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.00
דמי נאמנות0.03
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.00
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 05/08/2019

הקרן תוהל באופן שצפוי להביא לידי מימוש ייעודה, השגת תוצאות הגזרות משיעור השיוי בכס המעקב של הקרן שהיו מדד תא פמילי. מהל הקרן יהל את השקעות הקרן בהתאם לדרישות הוראת רשות יירות ערך למהלי קרות אמות בדבר יהול השקעות קרן מחקה, כפי שתתעדכן מעת לעת עי רשות יירות ערך (ככל שתתעדכן), לרבות עדכון כאמור שיתבצע במישרין או בעקיפין, באמצעות הוראות ו/או החיות ו/או התייחסויות וספות של רשות יירות ערך ביחס להוראה כאמור. הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בקאיים אשר מים עם קבוצת סיכון האשראי הראשוה בלבד.

סיווגים

סיווג עלמניות בארץ
סיווג ראשימניות כללי
סיווג משנימדד אחר
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן

תוכן מקודם