אלפי בנדק 4B מניות ישראל

שער101.12
% שינוי-1.21
נכון ל:10/26/2020, 02:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5127188

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 04/03/2018

החשיפה למניות הנסחרות בישראל לא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (50%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. הקרן הינה קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

תוכן מקודם